Komitet Wyborczy Wyborców Konstancin Jutra

Szanowni Państwo
Dziękujemy, że kolejny raz obdarzyliście nas tak dużym zaufaniem. Dzięki waszym głosom uzyskaliśmy 8 mandatów w radzie miejskiej a burmistrzem na kolejną kadencję został Kazimierz Jańczuk.

Kazimierz Jańczuk
Andrzej Tadeusz Cieślawski
Anna Borowska
Alfreda Konopka
Arkadiusz Zewar
Adam Józef Grzegorzewski
Agata Anna Wilczek
Iwona Siudzińska
Renata Dąbrowska

Aktualności

O NAS

Komitet Wyborczy Wyborców Konstancin Jutra został utworzony w jednym określonym celu. Chcemy, by przez następną pięcioletnia kadencję samorządu nasza gmina rozwijała się, jak w ostatnich ośmiu latach, dynamicznie i harmonijnie. Chcemy by ten rozwój był zrównoważony i odczuwalny przez wszystkich mieszkańców. Chcemy przyszłość naszej gminy opierać nadal na jej wyjątkowych walorach klimatycznych i statusie uzdrowiskowym. Chcemy nadal służyć mieszkańcom, realizując program rozwojowy zgodny z ich oczekiwaniami.

Wypracowaliśmy taki program.Wypracowaliśmy taki program. Wokół tego programu zgrupowaliśmy ludzi, którzy go akceptują i chcą realizować. Nasz komitet, KWW Konstancin Jutra, zarejestrował jako pierwszy pełne listy kandydatów na radnych we wszystkich czterech okręgach w naszej gminie. Kandydaci na radnych z list naszego komitetu są osobami doskonale przygotowanymi do realizacji naszego programu. Wielu z nich było, lub nadal jest radnymi w naszej gminie, wielu jest znanych w swoich środowiskach z osiągnięć w pracy zawodowej lub pracy społecznej. Nasi kandydaci nie zostali wybrani według żadnego klucza partyjnego, ale jedynie na podstawie posiadanych przez nich kompetencji. KWW Konstancin Jutra nie jest bowiem komitetem partyjnym. Łączy nas wspólna wizja rozwoju naszej gminy oraz przekonanie, że samorządność i demokracja lokalna jest ogromną wartością, której powinniśmy strzec i bronić. W skład KWW Konstancin Jutra wchodzi Burmistrz Kazimierz Jańczuk, z którym współpracowaliśmy, i którego popieraliśmy w ostatnich ośmiu latach. Chcemy robić to nadal i dlatego wystawiamy go jako naszego kandydata na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w kolejnej kadencji. Tylko harmonijna współpraca Rady Miejskiej z Burmistrzem może dać dobre, podobne do tych, jak w ostatnich ośmiu latach rezultaty działalności samorządu. Udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodni. Poznaliście nas. Zarządzaliśmy naszą gminą przez ostatnie dwie kadencje. Jeśli uważacie Państwo, że się sprawdziliśmy, zagłosujcie na kandydatów na radnych i burmistrza z list KWW Konstancin Jutra. Obiecujemy, że się nie zawiedziecie. Gwarantujemy dalszy dynamiczny rozwój naszej gminy.

Program

Szanowni Państwo!

Pozytywne przemiany, jakich nasz samorząd dokonał w okresie ostatnich ośmiu lat, muszą być kontynuowane. Widzimy wzrost komfortu życia mieszkańców dzięki inwestycjom w rozbudowę infrastruktury, zaplecza oświatowego i kulturalnego oraz poprawę bezpieczeństwa. Komitet Wyborczy Wyborców Konstancin Jutra w swoim programie chce zapewnić, że rozwój gminy będzie kontynuowany, a jej samorząd wolny od zbędnej polityki i będzie skupiać się na sprawach ważnych dla mieszkańców.

Program, który mamy przyjemność Państwu zaprezentować opiera się na przekonaniu, że praca samorządu winna skupiać się na następujących obszarach:

  • rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych,
  • rozbudowa sieci ulic i dróg wraz z oświetleniem, chodnikami i ścieżkami rowerowymi,
  • rozbudowa bazy oświatowej,
  • doskonalenie sieci komunikacji publicznej,
  • rozbudowa sieci budynków użyteczności publicznej,
  • rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej,
  • poszerzanie oferty kulturalno-oświatowej, szczególnie dla młodzieży i seniorów,
  • poszerzanie oferty służącej zdrowiu,
  • inicjowanie działań służących integracji społecznej i budowaniu poczucia wspólnoty.

W mijającej kadencji duże środki finansowe były przeznaczane na wydatki inwestycyjne – budowę sieci wodno-kanalizacyjnych, ulic, dróg i ich oświetlenia, szkół, przedszkoli, żłobka, świetlic wiejskich i remiz OSP a także na podniesienie poziomu naszego bezpieczeństwa. Te cele będą kontynuowane tam gdzie jest to konieczne, ale w następnej kadencji chcielibyśmy przeznaczyć więcej niż dotychczas środków finansowych na rozwój kultury, sportu i rekreacji, a także na potrzeby młodzieży i seniorów. Wielu z pośród naszych kandydatów na radnych pełniło tę funkcję w mijającej kadencji. Udowodnili, że znają potrzeby naszych mieszkańców oraz wiedzą jak je zaspokajać. Są to ludzie doświadczeni i zaangażowani w sprawy naszej małej ojczyzny, których łączy wspólna wizja rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna, a nie polityka. Jesteśmy przekonani, że kandydaci na radnych z list KWW Konstancin Jutra są osobami doskonale przygotowanymi do realizacji tego programu. Ta wizja jest wspólna z programem Pana Kazimierza Jańczuka rekomendowanego przez nasz Komitet na burmistrza gminy.

Główne zadania samorządu w latach 2019-2023

Poniżej przedstawiamy Państwu zadania, które chcielibyśmy zrealizować w nadchodzącej kadencji. Uważamy je za szczególnie ważne dla naszych mieszkańców. Pozwolą one na dalsze podnoszenie jakości życia w każdej części naszej gminy oraz posłużą budowie poczucia wspólnoty samorządowej, opartej na poczuciu odpowiedzialności za przyszłość naszej małej ojczyzny.

1.  Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Starego Czarnowa,
2. Budowa ulic wraz z chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem na terenie osiedla 
w Czarnowie, 
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej, obejmująca budowę sali gimnastycznej, stołówki, zaplecza kuchennego, sal lekcyjnych i pracowni szkolnych oraz rewitalizacja boisk,
4. Koncepcja, projekt i realizacja zagospodarowania terenu między ulicami Rycerską -Prusa – Wojewódzką,
5. Przekształcenie willi „Corso” w budynek użyteczności publicznej i aktywności lokalnej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami Kazimierzowską -Chylicką – Moniuszki,
6. Przebudowa ul. Uzdrowiskowej,
7. Budowa kolektora wód opadowych i roztopowych w ul. Długiej dla odwodnienia ulic: Chopina, Leśnej, Parkowej i Wesołej,
8. Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych z terenu osiedla Elsam,
9. Podnoszenie standardu ulic gminnych poprzez wykonywanie nakładek asfaltowych,
10. Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie,

1. Przebudowa zabytkowej willi Gryf z przeznaczeniem na filię biblioteki publicznej, świetlicy środowiskowej oraz filię Konstancińskiego Domu Kultury,
2. Przebudowa zabytkowej willi Biała na cele publiczne,
3. Dokończenie przebudowy zabytkowej willi „Kamilin” z przeznaczeniem na pałac ślubów, informację turystyczną i sale wystawiennicze,
4. Budowa centralnego węzła przesiadkowego z parkingiem typu „Parkuj i Jedź” na terenie tzw. „Żeberka” w rejonie ul. Świetlicowa – Warszawska,
5. Przebudowa budynku dawnego kina w Mirkowie z przeznaczeniem na Muzeum Konstancina i Wycinanki,
6. Budowa lokalnej kotłowni i sieci centralnego ogrzewania dla budynków Mirkowska 48 numery od A do E,
7. Koncepcja, projekt i budowa gminnego targowiska,
8. Rewitalizacja parku im. Natansonów w Mirkowie wraz z budową placu zabaw z elementami fitness,
9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Bielawskiej do Mirkowa śladem dawnej bocznicy kolejowej,
10. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Mickiewicza,
11. Przebudowa ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Piłsudskiego do Żeromskiego wraz z wymianą wodociągu, remontem chodników, jezdni i oświetlenia.
12. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wilanowskiej i Mickiewicza.
13. Przebudowa ulic Królowej Jadwigi i Królowej Marysieńki,
14. Koncepcja, projekt i budowa gminnego centrum sportu w rejonie ulic: Witaminowa- Wilanowska – Od Lasu,
15. Budowa rekreacyjnych ścieżek pieszo-rowerowych pomiędzy: osiedlem Grapa i Habdzinem, Aleją Wojska Polskiego i Oborami (po grobli), Rondem Jana Pawła II i Oborami oraz na lewym wale rzeki Jeziorki pomiędzy ul. Warszawska i rzeką Wisłą.
16. Projekt i budowa gminnego parkingu na osiedlu Mirków, u zbiegu ulicy Mirkowskiej i Alei Wojska Polskiego.

1. Budowa ulic wraz z oświetleniem i chodnikami na obszarze Skolimowa północno- zachodniego,
2. Przebudowa budynku OSP Skolimów,
3. Budowa dróg 10KDL i 4KL w rejonie Kierszka,
4. Współpraca z samorządem województwa mazowieckiego w zakresie przebudowy drogi nr 721 od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie,
5. Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym w ul. Świerkowej, Podgórskiej i Działkowej,
6. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska,
7. Budowa ul. Elektrycznej, Słonecznej, Świerkowej, Podgórskiej i Działkowej,
8. Projekt i budowa placu zabaw w rejonie osiedla Porąbka.
9. Budowa lokalnych kotłowni i sieci centralnego ogrzewania dla osiedli Porąbka, Kozia i Brzozowa.
10. Zagospodarowanie gminnej działki przy ul. Pułaskiego 4,
11. Budowa placu zabaw przy ul. Kołobrzeskiej,
12. Przebudowa budynku OSP Jeziorna na potrzeby biblioteki publicznej i Ochotniczej Straży Pożarnej,
13. Koncepcja, projekt i zagospodarowanie terenu osiedla Kozia,
14. Budowa placu zabaw dla przedszkola przy ul. Oborskiej.
15. Kontynuacja projektowania, budowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kierszek.

1. Kontynuacja projektowania, budowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości: Parcela, Słomczyn południowo-zachodni, Cieciszew, Kawęczyn, Turowice, Dębówka, Piaski, Bielawa, Obórki, Kępa Okrzewska, Kępa Oborska i Okrzeszyn,
2. Projektowanie, budowa ulic i dróg wraz z oświetleniem, chodnikami i ścieżkami rowerowymi po wcześniejszym wybudowaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych,
3. Współpraca z samorządem wojewódzkim przy budowie chodnika wzdłuż drogi nr 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej do Ciszycy oraz remoncie drogi 712 na odcinku Habdzin-Gassy,
4. Budowa placów rekreacyjno-sportowych w Kawęczynie, Turowicach i Kępie Okrzewskiej oraz rozbudowa istniejących sołeckich placów zabaw,
5. Budowa świetlic wiejskich w Parceli i Kępie Okrzewskiej,
6. Budowa parku Urzecza w Kępie Okrzewskiej,
7. Rewitalizacja i rozbudowa boiska przy szkole podstawowej w Opaczy,
8. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie przy przebudowie drogi przywałowej,
9. Rozbudowa szkoły podstawowej nr 4 w Słomczynie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boisk,
10. Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Bielawie,
11. Zagospodarowanie terenów publicznych po przejęciu od SGGW osiedla Obory.
12. Projekt i budowa ulic w sołectwie Parcela.

1.Rozwój komunikacji publicznej:
     – zmiana tras kursowania autobusów ZTM po uruchomieniu komunikacji publicznej ulicą Korbońskiego do stacji metra Kabaty,
     – uruchomienie wahadłowego autobusu elektrycznego na linii osiedle Grapa – stacja metra Kabaty,
     – projekt i budowa centralnego węzła komunikacyjnego z parkingiem Parkuj & Jedź w Jeziornie.
2.Rozwój komunikacji rowerowej:
     – projekt i budowa rowerowych ścieżek komunikacyjnych łączących gminę Konstancin-Jeziorna z gminami Piaseczno i Góra Kalwaria realizowane w               ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
     – budowa rekreacyjnych ścieżek pieszo-rowerowych w relacji: osiedle Grapa-Habdzin, Aleja Wojska Polskiego – Obory (po grobli), Rondo Jana Pawła II-Obory, na lewym wale rzeki Jeziorki pomiędzy ul. Warszawska i rzeką Wisłą,
     – uwzględnianie budowy ścieżek rowerowych w nowo budowanych drogach.
3.Rozproszenie ruchu drogowego w kierunku Warszawy:
     – budowa ul. Powsińskiej,
     – poszerzenie drogi przywałowej,
     – obwodnica drogi 724.
4.Rozbudowa bazy turystycznej i sportowo-rekreacyjnej:
     – opracowanie koncepcji, projektu i budowa Gminnego Centrum Sportu pomiędzy ul. Witaminową – Wilanowską – Od Lasu po uprzednio przeprowadzonych konsultacjach społecznych,
     – rozbudowa bazy sportowej w szkołach podstawowych Nr 1 – Skolimów, Nr 4 -Słomczyn, Nr 5 – Jeziorna, Nr 6 – Opacz,
     – poszerzenie oferty turystycznej poprzez organizowanie i promocję wycieczek i tras turystycznych, rajdów, spływów kajakowych rzeką Jeziorką oraz stymulowanie rozwoju bazy turystyczno-usługowej,
5. Opracowanie koncepcji zagospodarowania Łąk Oborskich, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji społecznych.
6. Opracowanie koncepcji, projektu i budowa gminnego targowiska.
7. Pozyskanie nowych terenów i rozbudowa Parku Zdrojowego w stronę Skolimowa.
8. Poprawa bezpieczeństwa publicznego:
     – rozwijanie gminnego systemu monitoringu,
     – doposażanie w nowoczesny sprzęt jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,
     – stworzenie spójnego, interaktywnego i przyjaznego dla mieszkańców systemu powiadamiania i alarmowania,
     – wprowadzenie jednostki OSP Skolimów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
9. Opracowanie, wspólnie z Rada Seniorów, gminnego modelu opieki senioralnej i jego etapowe wdrażanie.
10. Stymulowanie i pomoc w rozwoju form integracji społecznej aktywnych grup mieszkańców.
11. Poszerzanie form aktywizacji społeczno – kulturalnej młodzieży.
12. Ochrona walorów klimatycznych gminy uzdrowiskowej:
     – poszerzenie bazy monitorowania jakości powietrza z wykorzystaniem najnowszych technik,
     – likwidacja starych palenisk domowych poprzez dopłaty do ich wymiany na proekologiczne,
     – doskonalenie systemu odbioru odpadów komunalnych,
     – poszerzenie oferty komunikacji publicznej ograniczającej indywidualny transport drogowy,
     – zabieganie o egzekwowanie ograniczeń ruchu ciężkiego transportu drogowego na terenie gminy,
     – stwarzanie warunków do zamknięcia produkcji masy asfaltowej na terenie gminy.
13. Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy.

 

Znamy zarówno możliwości budżetowe jak i potrzeby mieszkańców. Łącząc tę wiedzę przedstawiliśmy program, który gwarantuje zrównoważony rozwój całej Gminy oraz stały wzrost jakości życia jej mieszkańców. Przewiduje on przeznaczanie znacznych środków finansowych na inwestycje, których realizacje będzie podnosiła standard naszego życia. Zakładamy kierowanie stale rosnącego strumienia pieniędzy na realizację programów społecznych, oświatowych, kulturalnych i prozdrowotnych. Umożliwią one rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych w szkołach i przedszkolach, zajęć rekreacyjnych i rehabilitacyjnych w GOSiR, oferty warsztatów, klubów zainteresowań dla młodzieży i seniorów prowadzonych przez Konstanciński Dom Kultury oraz organizacje pożytku publicznego. Katalog planowanych do realizacji zadań gminy nie jest jednak ostatecznie zamknięty. Zapraszamy na spotkania, na których będziemy w rozszerzonej formie omawiali tezy programu i wsłuchiwali się w Państwa uwagi i wnioski. Przy jego realizacji oczekujemy Waszej współpracy. Wiemy, że nasz program jest ambitny i realny. Wierzymy także, że jest spójny z Państwa wizją rozwoju, dlatego prosimy o udzielenie w nadchodzących wyborach samorządowych poparcia naszym kandydatom na radnych i burmistrza, którzy będą przed Wami odpowiedzialni za jego realizację.


Z wyrazami szacunku
Komitet Wyborczy Wyborców Konstancin Jutra

Kontakt

E-Mail: kontakt@konstancinjutra.pl

Sfinansowano ze środków KWW Konstancin Jutra