To właśnie Ty decydujesz o tym jak będzie wyglądać Twój Konstancin Jutra!

Radni Konstancin Jutra IX Kadencji

Aktualności

__

______________

Nasz program na kadencję 2024 - 2029

Główne zadania samorządu w latach 2024-2029

Poniżej przedstawiamy Państwu zadania, które chcielibyśmy zrealizować w nadchodzącej kadencji. Uważamy je za szczególnie ważne dla naszych mieszkańców. Pozwolą one na dalsze podnoszenie jakości życia w każdej części naszej gminy oraz posłużą budowie poczucia wspólnoty samorządowej, opartej na poczuciu odpowiedzialności za przyszłość naszej małej ojczyzny.

Autorami programu są wszyscy kandydaci na radnych, startujący z list Konstancin-Jutra.

Okręg I

1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Czarnowa.
2. Projekt i budowa ul. Starego Dębu.
3. Budowa ulic Szmaragdowej, Skalnej, Nefrytowej i północnego odcinka ulicy Topazowej na ternie osiedla domów jednorodzinnych „U Siebie”.
4. Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej.
5. Koncepcja, projekt i zagospodarowanie terenu parkowego między ulicami Rycerską – Prusa -Wojewódzką.
6. Przebudowa ul. Uzdrowiskowej wraz z infrastrukturą.
7. Przebudowa ul. Kraszewskiego wraz z infrastrukturą.
8. Projekt i budowa systemu odwadniającego ulice na osiedlu ELSAM.
9. Projekt i budowa przedłużenia ul. Bukowej.
10. Budowa Domu Dziennej Opieki Senioralnej przy ul. Wareckiej.
11. Rozbudowa boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2.
12. Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 2.
13. Podnoszenie standardu ulic gminnych poprzez wykonywanie nakładek asfaltowych.

Okręg II

1. Urządzenie Muzeum Konstancina w willi Kamilin.
2. Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Wilanowską.
3. Przebudowa ulicy Mickiewicza wraz z infrastrukturą.
4. Kontynuacja wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED.
5. Projekt i budowa gminnego parkingu u zbiegu Alei Wojska Polskiego z ul. Mirkowską.
6. Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Bielawskiej do Mirkowa śladem dawnej bocznicy kolejowej.
7. Częściowy remont gminnego budynku przy ul. Mirkowskiej 39A i pozyskanie tym samym dwóch mieszkań komunalnych na potrzeby mieszkańców gminy.
8. Rewitalizacja parku im. Natansonów w Mirkowie wraz z budową placu zabaw.
9. Projekt i budowa ścieżek rekreacyjnych, pieszo-rowerowych wzdłuż Alei Wojska Polskiego we współpracy z samorządem wojewódzkim na grobli do osiedla Obory.
10. Doposażenie Muzeum Wycinanki i rozwój jego działalności.
11. Docieplenie budynków przy ul. Mirkowskiej 48B i 48C.

Okręg III

1. Budowa ulic wraz z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikami na obszarze Skolimowa północno-zachodniego.
2. Projekt i budowa ul. Działkowej we współpracy z władzami samorządowymi gminy Piaseczno.
3. Budowa ul. Elektrycznej (etap III).
4. Współpraca z samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie przebudowy drogi nr 721 od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie.
5. Wykup nieruchomości od prywatnych właścicieli w celu powiększenia terenu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej.
6. Opracowanie koncepcji zagospodarowania gminnych działek przy ul. Pułaskiego 4.
7. Kontynuowanie projektowania, budowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Kierszek.
8. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Przejazd.
9. Koncepcja, projekt i zagospodarowanie terenu osiedla Kozia.
10. Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Bielawskiej.

Okręg IV

1. Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Zaleśnej w Borowinie.
2. Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw w Borowinie.
3. Projekt i budowa remizy dla OSP Kawęczynek.
4. Projekt i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Turowic i Kawęczyna oraz Piasków i Dębówki.
5. Projekt i budowa remizy dla OSP Słomczyn.
6. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Słomczyna:
    - kolektor ściekowy w drodze 724 na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 4 do ul. Jabłoniowej
    - w ulicach: Wagarowej, Uroczej i Wiosennej.
7. Budowa domu ludowego w Parceli.
8. Projekt i budowa dróg:
    - ulicy Śnieżnej w Słomczynie
    - ulic Żwirowej, Grzybowskiej i Podlaskiej w Parceli
    - drogi w Ciszycy.
9. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w północno-wschodniej części gminy:
    - budowa kolektora sanitarnego pomiędzy Okrzeszynem i oczyszczalnią ścieków
    - podłączenie sieci kanalizacyjnych w Okrzeszynie i kępie Okrzewskiej do sieci gminnej
    - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kępie Oborskiej i Obórkach.
10. Kompleksowa przebudowa stacji uzdatniania wody w Borowinie.
11. Projekt i budowa dróg na Osiedlu Obory.
12. Rewitalizacja i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy.
13. Współpraca z Wodami Polskimi w zakresie zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej.
14. Budowa boisk i remont toru wrotkarskiego na terenie szkoły podstawowej nr 4 w Słomczynie.
15. Systematyczne dofinansowywanie statutowych działań spółki wodnej Słomczyn.
16. Projekt i budowa ulicy Ściennej w Bielawie.

Zadania na poziomie całej gminy na lata 2024-2029

1. Rozwój komunikacji publicznej:

- Współpraca z władzami samorządowymi gmin Piaseczna, Góry Kalwarii oraz Zarządem Transportu Miejskiego z Warszawy w zakresie zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów 724 i 742 szczególnie w godzinach szczytu
- Współpraca z władzami samorządowymi gmin Piaseczna, Góry Kalwarii oraz Zarządem Transportu Miejskiego z Warszawy w zakresie modyfikacji tras „L-ek” i częstotliwości ich kursowania.

2. Rozwój komunikacji rowerowej:

- Projekt i budowa ścieżek rowerowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3.
- Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych przy budowie nowych dróg.
- Współpraca z władzami samorządowymi Województwa Mazowieckiego przy projektowaniu i budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 724 na odcinku od ronda Jana Pawła II do ulicy Jabłoniowej w Słomczynie.
- Projekt i budowa rowerowych ścieżek komunikacyjnych łączących gminę Konstancin-Jeziorna z gminami Piaseczno i Góra Kalwaria.
- Budowa rekreacyjnych ścieżek pieszo-rowerowych w relacji: osiedle Grapa-Habdzin, Aleja Wojska Polskiego - Obory (po grobli), Rondo Jana Pawła II-Obory, na lewym wale rzeki Jeziorki pomiędzy ul. Warszawska i rzeką Wisłą.

3. Projekt i budowa Gminnego Bio-Targowiska jako miejsca handlu przede wszystkim towarami spożywczymi wytwarzanymi przez lokalnych producentów z zachowaniem warunków produkcji ekologicznej.

4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego:

- Rozbudowa gminnego monitoringu.
- Doposażanie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczy, w tym w samochody bojowe.
- Modernizacja i budowa nowych stanic dla jednostek OSP.
- Opracowanie Kompleksowego Planu Obrony Cywilnej oraz działania na rzecz edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowych zachowań w przypadku zagrożeń.

5. Opracowanie koncepcji zagospodarowania Łąk Oborskich w konsultacji z mieszkańcami i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przyjętą koncepcją.

6. Opieka senioralna:

- Projekt i budowa Domu Dziennej Opieki Senioralnej na terenie gminnych działek przy ul. Wareckiej.
- Organizowanie w konsultacji z mieszkańcami sołectw „Klubów Senior +” na terenach wiejskich.
- Opracowanie wspólnie z Radą Seniorów gminnego modelu opieki senioralnej i jego etapowe wdrażanie.

7. Ochrona walorów klimatycznych gminy:

- Ochrona jakości powietrza przez stały monitoring i interwencje Straży Miejskiej.
- Likwidacja starych pieców na paliwo stałe poprzez zachęty finansowe do ich wymiany na proekologiczne.
- Doskonalenie systemu odbioru odpadów komunalnych.
- Ograniczenie ruchu ciężkiego transportu.
- Sprzyjanie rozwojowi elektromobilności poprzez tworzenie miejsc ładowania dla samochodów elektrycznych.
- Wyposażanie budynków komunalnych w instalacje fotowoltaiczne finansowane z wykorzystaniem finansowych środków zewnętrznych.
- Dążenie do stworzenia w uzdrowiskowej strefie A systemu płatnego parkowania przy jednoczesnej budowie parkingów poza tą strefą dla przyjeżdżających do Konstancina gości weekendowych.

8. Zmniejszenie tranzytowego ruchu kołowego:

- Współpraca z władzami samorządu Województwa Mazowieckiego w sprawie projektu i budowy obwodnicy drogi 724.

9. Rozbudowa bazy sportowej i promocja aktywności fizycznej mieszkańców:

- Przebudowa boiska gminnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skolimowie.
- Modernizacja toru wrotkarskiego i boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie.
- Projekt i budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy.
- Budowa Gminnego Centrum Sportu, zapewniającego dostęp do różnorodnych obiektów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Wykorzystanie szkolnych obiektów sportowych dla aktywności sportowo-rekreacyjnej mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

10. Ochrona dziedzictwa kulturowego:

- Zorganizowanie Muzeum Konstancina w Willi Kamilin.
- Rozwój działalności Muzeum Wycinanki w Mirkowie.
- Współpraca z PEN Clubem na rzecz remontu willi „Świt” i prowadzenia w niej przez gminę Muzeum Żeromskiego.

11. Wsparcie dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i harcerzy, w tym stworzenie warunków lokalowych dla prowadzonej przez nie działalności.

12. Dalsze wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy w oparciu o różnorodną działalność Konstancińskiego Domu Kultury