To właśnie Ty decydujesz o tym jak będzie wyglądać Twój Konstancin Jutra!

Aktualności

__

______________

Nasz program na kadencję 2024 - 2029

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy

Pozytywne przemiany, jakie dokonały się w naszej gminie w okresie ostatnich trzynastu lat, powinny być kontynuowane w interesie wszystkich mieszkańców. Dzięki inwestycjom w rozbudowę infrastruktury, zaplecza oświatowego i kulturalnego wzrósł w tym czasie komfort życia i poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich.

Komitet Wyborczy Wyborców Konstancin Jutra swoim programem gwarantuje, że nasza gmina będzie nadal rozwijała się w sposób zrównoważony, a radni wybrani z list KWW Konstancin Jutra, wolni od politycznych wpływów, będą koncentrować się na sprawach ważnych dla mieszkańców.

Program, który mamy przyjemność Państwu zaprezentować, opiera się na przekonaniu, że nasz samorząd gminny skupiać się powinien na:

- rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnych,
- rozbudowie sieci ulic i dróg wraz z oświetleniem, chodnikami i ścieżkami rowerowymi,
- rozbudowie bazy oświatowej,
- doskonaleniu sieci komunikacji publicznej,
- rozbudowie bazy sportowo-rekreacyjnej,
- poszerzaniu oferty kulturalno-oświatowej, szczególnie dla młodzieży i seniorów,
- inicjowaniu działań służących integracji społecznej i budowaniu poczucia wspólnoty,
- podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w kontekście nowych potencjalnych zagrożeń,

Część spośród naszych kandydatów była już radnymi w minionych latach. Udowodnili oni, że znają potrzeby naszych mieszkańców oraz wiedzą, jak je zaspokajać. Są to ludzie doświadczeni, zaangażowani w sprawy naszej małej ojczyzny, których łączy wspólna wizja rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna, a nie polityka.

Część kandydatów jest w wieku dojrzałym, część w średnim, a mamy też na listach ludzi bardzo młodych. Wszyscy oni jednak legitymują się już jakimś dorobkiem i doświadczeniem życiowym. Biorąc to pod uwagę, nasz komitet mógłby nazywać się więc z powodzeniem „Doświadczenie i Przyszłość”.

Dlatego jesteśmy przekonani, że wszyscy kandydaci na radnych z list KWW Konstancin Jutra są osobami doskonale przygotowanymi do realizacji naszego programu, który prezentujemy poniżej.

Zabiegamy o Państwa poparcie i z góry za nie dziękujemy.

Pełnomocnik Wyborczy KWW Konstancin Jutra
ANDRZEJ CIEŚLAWSKI

Główne zadania samorządu w latach 2024-2029

Poniżej przedstawiamy Państwu zadania, które chcielibyśmy zrealizować w nadchodzącej kadencji. Uważamy je za szczególnie ważne dla naszych mieszkańców. Pozwolą one na dalsze podnoszenie jakości życia w każdej części naszej gminy oraz posłużą budowie poczucia wspólnoty samorządowej, opartej na poczuciu odpowiedzialności za przyszłość naszej małej ojczyzny.

Autorami programu wyborczego KWW Konstancin Jutra są wszyscy kandydaci na radnych, startujący z jego list.

Okręg I

1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Czarnowa.
2. Projekt i budowa ul. Starego Dębu.
3. Budowa ulic Szmaragdowej, Skalnej, Nefrytowej i północnego odcinka ulicy Topazowej na ternie osiedla domów jednorodzinnych „U Siebie”.
4. Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej.
5. Koncepcja, projekt i zagospodarowanie terenu parkowego między ulicami Rycerską – Prusa -Wojewódzką.
6. Przebudowa ul. Uzdrowiskowej wraz z infrastrukturą.
7. Przebudowa ul. Kraszewskiego wraz z infrastrukturą.
8. Projekt i budowa systemu odwadniającego ulice na osiedlu ELSAM.
9. Projekt i budowa przedłużenia ul. Bukowej.
10. Budowa Domu Dziennej Opieki Senioralnej przy ul. Wareckiej.
11. Rozbudowa boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2.
12. Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 2.
13. Podnoszenie standardu ulic gminnych poprzez wykonywanie nakładek asfaltowych.

Okręg II

1. Urządzenie Muzeum Konstancina w willi Kamilin.
2. Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Wilanowską.
3. Przebudowa ulicy Mickiewicza wraz z infrastrukturą.
4. Kontynuacja wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED.
5. Projekt i budowa gminnego parkingu u zbiegu Alei Wojska Polskiego z ul. Mirkowską.
6. Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Bielawskiej do Mirkowa śladem dawnej bocznicy kolejowej.
7. Częściowy remont gminnego budynku przy ul. Mirkowskiej 39A i pozyskanie tym samym dwóch mieszkań komunalnych na potrzeby mieszkańców gminy.
8. Rewitalizacja parku im. Natansonów w Mirkowie wraz z budową placu zabaw.
9. Projekt i budowa ścieżek rekreacyjnych, pieszo-rowerowych wzdłuż Alei Wojska Polskiego we współpracy z samorządem wojewódzkim na grobli do osiedla Obory.
10. Doposażenie Muzeum Wycinanki i rozwój jego działalności.
11. Docieplenie budynków przy ul. Mirkowskiej 48B i 48C.

Okręg III

1. Budowa ulic wraz z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikami na obszarze Skolimowa północno-zachodniego.
2. Projekt i budowa ul. Działkowej we współpracy z władzami samorządowymi gminy Piaseczno.
3. Budowa ul. Elektrycznej (etap III).
4. Współpraca z samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie przebudowy drogi nr 721 od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie.
5. Wykup nieruchomości od prywatnych właścicieli w celu powiększenia terenu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej.
6. Opracowanie koncepcji zagospodarowania gminnych działek przy ul. Pułaskiego 4.
7. Kontynuowanie projektowania, budowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Kierszek.
8. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Przejazd.
9. Koncepcja, projekt i zagospodarowanie terenu osiedla Kozia.
10. Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Bielawskiej.

Okręg IV

1. Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Zaleśnej w Borowinie.
2. Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw w Borowinie.
3. Projekt i budowa remizy dla OSP Kawęczynek.
4. Projekt i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Turowic i Kawęczyna oraz Piasków i Dębówki.
5. Projekt i budowa remizy dla OSP Słomczyn.
6. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Słomczyna:
    - kolektor ściekowy w drodze 724 na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 4 do ul. Jabłoniowej
    - w ulicach: Wagarowej, Uroczej i Wiosennej.
7. Budowa domu ludowego w Parceli.
8. Projekt i budowa dróg:
    - ulicy Śnieżnej w Słomczynie
    - ulic Żwirowej, Grzybowskiej i Podlaskiej w Parceli
    - drogi w Ciszycy.
9. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w północno-wschodniej części gminy:
    - budowa kolektora sanitarnego pomiędzy Okrzeszynem i oczyszczalnią ścieków
    - podłączenie sieci kanalizacyjnych w Okrzeszynie i kępie Okrzewskiej do sieci gminnej
    - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kępie Oborskiej i Obórkach.
10. Kompleksowa przebudowa stacji uzdatniania wody w Borowinie.
11. Projekt i budowa dróg na Osiedlu Obory.
12. Rewitalizacja i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy.
13. Współpraca z Wodami Polskimi w zakresie zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej.
14. Budowa boisk i remont toru wrotkarskiego na terenie szkoły podstawowej nr 4 w Słomczynie.
15. Systematyczne dofinansowywanie statutowych działań spółki wodnej Słomczyn.
16. Projekt i budowa ulicy Ściennej w Bielawie.

Zadania na poziomie całej gminy na lata 2024-2029

1. Rozwój komunikacji publicznej:

- Współpraca z władzami samorządowymi gmin Piaseczna, Góry Kalwarii oraz Zarządem Transportu Miejskiego z Warszawy w zakresie zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów 724 i 742 szczególnie w godzinach szczytu
- Współpraca z władzami samorządowymi gmin Piaseczna, Góry Kalwarii oraz Zarządem Transportu Miejskiego z Warszawy w zakresie modyfikacji tras „L-ek” i częstotliwości ich kursowania.

2. Rozwój komunikacji rowerowej:

- Projekt i budowa ścieżek rowerowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3.
- Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych przy budowie nowych dróg.
- Współpraca z władzami samorządowymi Województwa Mazowieckiego przy projektowaniu i budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 724 na odcinku od ronda Jana Pawła II do ulicy Jabłoniowej w Słomczynie.
- Projekt i budowa rowerowych ścieżek komunikacyjnych łączących gminę Konstancin-Jeziorna z gminami Piaseczno i Góra Kalwaria.
- Budowa rekreacyjnych ścieżek pieszo-rowerowych w relacji: osiedle Grapa-Habdzin, Aleja Wojska Polskiego - Obory (po grobli), Rondo Jana Pawła II-Obory, na lewym wale rzeki Jeziorki pomiędzy ul. Warszawska i rzeką Wisłą.

3. Projekt i budowa Gminnego Bio-Targowiska jako miejsca handlu przede wszystkim towarami spożywczymi wytwarzanymi przez lokalnych producentów z zachowaniem warunków produkcji ekologicznej.

4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego:

- Rozbudowa gminnego monitoringu.
- Doposażanie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczy, w tym w samochody bojowe.
- Modernizacja i budowa nowych stanic dla jednostek OSP.
- Opracowanie Kompleksowego Planu Obrony Cywilnej oraz działania na rzecz edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowych zachowań w przypadku zagrożeń.

5. Opracowanie koncepcji zagospodarowania Łąk Oborskich w konsultacji z mieszkańcami i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przyjętą koncepcją.

6. Opieka senioralna:

- Projekt i budowa Domu Dziennej Opieki Senioralnej na terenie gminnych działek przy ul. Wareckiej.
- Organizowanie w konsultacji z mieszkańcami sołectw „Klubów Senior +” na terenach wiejskich.
- Opracowanie wspólnie z Radą Seniorów gminnego modelu opieki senioralnej i jego etapowe wdrażanie.

7. Ochrona walorów klimatycznych gminy:

- Ochrona jakości powietrza przez stały monitoring i interwencje Straży Miejskiej.
- Likwidacja starych pieców na paliwo stałe poprzez zachęty finansowe do ich wymiany na proekologiczne.
- Doskonalenie systemu odbioru odpadów komunalnych.
- Ograniczenie ruchu ciężkiego transportu.
- Sprzyjanie rozwojowi elektromobilności poprzez tworzenie miejsc ładowania dla samochodów elektrycznych.
- Wyposażanie budynków komunalnych w instalacje fotowoltaiczne finansowane z wykorzystaniem finansowych środków zewnętrznych.
- Dążenie do stworzenia w uzdrowiskowej strefie A systemu płatnego parkowania przy jednoczesnej budowie parkingów poza tą strefą dla przyjeżdżających do Konstancina gości weekendowych.

8. Zmniejszenie tranzytowego ruchu kołowego:

- Współpraca z władzami samorządu Województwa Mazowieckiego w sprawie projektu i budowy obwodnicy drogi 724.

9. Rozbudowa bazy sportowej i promocja aktywności fizycznej mieszkańców:

- Przebudowa boiska gminnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skolimowie.
- Modernizacja toru wrotkarskiego i boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie.
- Projekt i budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy.
- Budowa Gminnego Centrum Sportu, zapewniającego dostęp do różnorodnych obiektów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Wykorzystanie szkolnych obiektów sportowych dla aktywności sportowo-rekreacyjnej mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

10. Ochrona dziedzictwa kulturowego:

- Zorganizowanie Muzeum Konstancina w Willi Kamilin.
- Rozwój działalności Muzeum Wycinanki w Mirkowie.
- Współpraca z PEN Clubem na rzecz remontu willi „Świt” i prowadzenia w niej przez gminę Muzeum Żeromskiego.

11. Wsparcie dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i harcerzy, w tym stworzenie warunków lokalowych dla prowadzonej przez nie działalności.

12. Dalsze wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy w oparciu o różnorodną działalność Konstancińskiego Domu Kultury
Sfinansowano ze środków KWW Konstancin Jutra